شرایط و قوانین

باسمه تعالی

«شرایط و مقررات سامانه نوبت دهی»

شهروند گرامی قبل از دریافت نوبت الکترونیکی، خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • سامانه نوبت دهی با هدف ارتقا کیفیت پاسخگویی، جلوگیری از معطلی شهروندان و مراجعات متعدد طراحی گردیده است.

  • اخذ نوبت برای هر عنوان درخواست صرفا برای مراجعه به همان اداره مربوطه می باشد و جهت دریافت سایر عناوین خدمت، بایستی نوبت جداگانه اخذ شود.

  • در عملیات رزرو و اخذ نوبت، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگران، در انتخاب تاریخ و زمان نوبت دقت نمایید.

  • جهت جلوگیری از ابطال نوبت، حضور شهروند راس تاریخ و ساعت تعیین شده نوبت در منطقه الزامی می باشد.

  • برای مراجعه به اداره مربوطه ابتدا به میز خدمت در منطقه مراجعه کرده و کد رهگیری خود را ارائه نمایید.

  • پس از اتمام پاسخگویی، رضایت سنجی از شهروند به صورت پیامکی، اینترنتی و یا تماس تلفنی صورت می گیرد که مشارکت دقیق شهروند جهت ارتقا کیفیت پاسخگویی و خدمات رسانی حائز اهمیت می باشد.
No Cache
Gt: 2.5581560134888
Qt: 1.2934775352478
From Cache
Gt: 0.36303400993347
Qt: 0.2485818862915