استانشهر
تعاونی
زمان ورود
 
 مثال: 10:00 *
زمان خروج
 
 مثال: 18:00 *
* فیلدهای اجباری
ردیفساعت خروجشماره پلاککد تعاونیتعاونیمقصد
121:46:00 - 1400/07/26247ع1892کنترل خروجیمازندران  -  بابل
221:46:00 - 1400/07/26523ع8692کنترل خروجیگلستان  -  گرگان
321:45:00 - 1400/07/26511ع8492کنترل خروجیمازندران  -  بابلسر
421:43:00 - 1400/07/26788ع4292کنترل خروجیکرمان  -  بم
521:41:00 - 1400/07/26999ع6792کنترل خروجیمازندران  -  آمل
621:37:00 - 1400/07/26191ع8492کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
721:36:00 - 1400/07/26614ع5392کنترل خروجیگلستان  -  گرگان
821:35:00 - 1400/07/26648ع8292کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
921:34:00 - 1400/07/26772ع9692کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
1021:34:00 - 1400/07/26347ع4192کنترل خروجیگلستان  -  گرگان
1121:30:00 - 1400/07/26655ع8453سپند سفر طوستهران  -  تهران
1221:25:00 - 1400/07/26691ع8292کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
1321:25:00 - 1400/07/26924ع5292کنترل خروجیخراسان رضوی  -  گناباد
1421:24:00 - 1400/07/26237ع1392کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
1521:24:00 - 1400/07/26651ع5692کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
1621:24:00 - 1400/07/26996ع2692کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
1721:22:00 - 1400/07/26658ع2692کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
1821:21:00 - 1400/07/26233ع6492کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
1921:21:00 - 1400/07/26252ع5192کنترل خروجیخراسان رضوی  -  دوغارون
2021:19:00 - 1400/07/26628ع5192کنترل خروجیگلستان  -  گرگان