استانشهر
تعاونی
زمان ورود
 
 مثال: 10:00 *
زمان خروج
 
 مثال: 18:00 *
* فیلدهای اجباری
ردیفساعت خروجشماره پلاککد تعاونیتعاونیمقصد
108:13:00 - 1400/05/13579ع9373عارف سیر جاویدخراسان رضوی  -  نیشابور
208:12:00 - 1400/05/13119ع5273عارف سیر جاویدخراسان رضوی  -  زاوین (ارتکن)
308:12:00 - 1400/05/13721ع3273عارف سیر جاویدخراسان رضوی  -  کلات نادر
408:09:00 - 1400/05/13856ع7876تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
508:09:00 - 1400/05/13582ع7576تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  خلیل آباد
608:09:00 - 1400/05/13856ع7876تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
708:08:00 - 1400/05/13856ع7876تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
808:08:00 - 1400/05/13164ع4976تک سفر مشهد کلاتخراسان شمالی  -   شیروان
908:07:00 - 1400/05/13734ع3276تک سفر مشهد کلاتخراسان شمالی  -   شیروان
1008:06:00 - 1400/05/13449ع3376تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1108:05:00 - 1400/05/13748ع6976تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1208:05:00 - 1400/05/13692ع6776تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1308:05:00 - 1400/05/13536ع5776تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1408:04:00 - 1400/05/13233ع4676تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1508:04:00 - 1400/05/13776ع1476تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1608:04:00 - 1400/05/13536ع5776تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1708:04:00 - 1400/05/13259ع8176تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1808:04:00 - 1400/05/13268ع4776تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
1908:04:00 - 1400/05/13929ع8576تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار
2008:03:00 - 1400/05/13692ع6776تک سفر مشهد کلاتخراسان رضوی  -  گلبهار