۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۹:۰۲ ۲۹
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از آقای حسن باغبان

مبلغ: 200.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از آقای حسن باغبان به منظور تدوین دایره المعارف نامداران ورزش خراسان

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: حسن باغبان