۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۲۵ ۲۱
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از باشگاه فرهنگی ورزشی رویش فدک

مبلغ: 100.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت به منظور شرکت در لیگ جوانان فوتبال کشور

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: باشگاه فرهنگی و رزشی رویش فدک