۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۲۳ ۲۱
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت به منظور توسعه ورزش کشتی

مبلغ: 10.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت به منظور توسعه ورزش کشتی در استان

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: هیئت کشتی خراسان رضوی