۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۸:۰۸ ۱۸
طبقه بندی: فاش - معاونت فرهنگی
چچ

حمایت از برگزاری مسابقات کشتی

مبلغ: 2.000.000.000 ریال

مجوز: مصوبه شورای عالی ورزش شهرداری مشهد

حمایت از برگزاری مسابقات کشتی و شناسایی استعدادها

وضعیت پروژه: خاتمه یافته
تاریخ شروع اجرا: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
تاریخ پایان اجرا: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
کارفرما: شهرداری مشهد
مجری: هیئت کشتی خراسان رضوی