هیات مدیره سازمان ها
ردیفسازماننامنام خانوادگیمسئولیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلی|گرایشتاریخ انتصاب
1 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیمهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/02/25
2 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیامیررمضانیعضو هیات مدیرهلیسانسمهندسی شیمی1397/03/24
3 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیعلی اسدالهی یزدیعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت1397/02/25
4 سازمان اتوبوسرانیحیدرخوش نیتعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم تربیتی - مدیریت آموزشی1397/11/28
5 سازمان اتوبوسرانیحمیدرضادهنویعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی -پیشگیری انتظامی1398/06/27
6 سازمان اتوبوسرانیمهدیخجستهعضو هیات مدیرهدکتریمدیریت کسب و کار1398/09/26
7 سازمان اتوبوسرانیسعید حسینقلی زاده مقدم عضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی سیستمهای انرژی تکنولوژِی انرژی1398/09/23
8 سازمان پارک ها و فضای سبزمهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/10/16
9 سازمان پارک ها و فضای سبزنویدسهامیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسکشاورزی (زراعت)1397/02/20
10 سازمان پارک ها و فضای سبزکامران داوریعضو هیات مدیرهدکتریمهندسی مدرن سازی1399/05/21
11 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیعلیرضاعرفانیعضو هیات مدیرهدکتریکشاورزی (زراعت)1398/11/23
12 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیمهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1398/04/30
13 شرکت قطارشهریهوشنگ خندان دلعضو هیات مدیرهلیسانسمکانیک1397/11/25
14 شرکت قطارشهریکیانوش کیامرز بجنوردیعضو هیات مدیرهلیسانسعمران1393/10/15
15 شرکت قطارشهریسید مهدیحسینی پویاعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت1398/10/18
16 شرکت قطارشهریسید محسنشوشتریعضو هیات مدیرهدکتریمدیریت کسب و کار1397/10/29
17 موسسه فرهنگی شهرآرا و مدیر مسئول روزنامهسید هادیفیاضیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسبرق مخابرات1398/11/24
18سازمان اتوبوسرانیسید خلیلمنبتیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت شهری1400/09/11
19سازمان اجتماعی، فرهنگیکامرانداوریعضو هیات مدیرهدکتریآبیاری زه کشی و منابع آب1398/09/28
20سازمان اجتماعی، فرهنگیمحمد محسنمصحفیرئیس هیات مدیرهدکتریعلوم سیاسی1396/11/11
21سازمان اجتماعی، فرهنگیحسیننخعی شریفعضو هیات مدیرهفوق لیسانسالهیات1396/10/26
22سازمان پایانه های مسافربریهادی پاکیزه سرشتعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت دولتی1393/02/03
23سازمان پایانه های مسافربریحسیندهقان پورعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی1400/03/17
24سازمان پایانه های مسافربریابراهیم نصریعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت تحول1397/11/17
25سازمان پایانه های مسافربریسید خلیلمنبتیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت شهری1400/09/11
26سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهحسنعلیامامیعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی 1399/01/01
27سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهمهدی حسینیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسبرنامه ریزی شهری1395/06/20
28سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهحسنمیش مستعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی 1397/11/28
29سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهسید خلیلمنبتیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت شهری1400/09/11
30سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهعلی باخردعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی1398/02/10
31سازمان حمل و نقل و ترافیکحمید رضادهنویعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی1398/06/27
32سازمان حمل و نقل و ترافیکاصغرکریمی صدرعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت بازرگانی1398/09/14
33سازمان حمل و نقل و ترافیکسید خلیلمنبتیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت شهری1400/09/11
34سازمان زمین و مسکنمحمد رضامومنیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسزمین شناسی1400/07/17
35سازمان زمین و مسکنفرج اللهعباسیعضو هیات مدیرهلیسانسحقوق قضایی1398/06/30
36سازمان زمین و مسکنرضاخواجه نائینیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم اقتصادی1396/08/16
37سازمان زمین و مسکنمحمد رضاحسین نژاد دوینعضو هیات مدیرهدکتریجـغرافیا1393/02/03
38سازمان زمین و مسکنهادیپاکیزه سرشتعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت دولتی1393/02/03
39سازمان زمین و مسکنمحمد هادیمحمدی مقدمعضو هیات مدیرهفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری1398/06/11
40سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیمسعودرضویعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت شهری1400/05/31
41سازمان عمرانمحمدرضارئیسیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسراه و ساختمان1393/02/03
42سازمان عمرانجمال حسن بارانیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسامور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی1397/11/28
43سازمان عمرانمحمد رضامنبتیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسزمین شناسی1400/07/17
44سازمان فردوس هامهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/10/16
45سازمان فردوس هادوست محمداحراریعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت1393/02/30
46سازمان فردوس هاسید محمدحسینی صالحیعضو هیات مدیرهلیسانسحقوق1398/02/03
47سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتمحمدخوانساریعضو هیات مدیرهدکتریمهندسی کامپیتور (معماری)1394/09/10
48سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتنویدرجائی پورعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت فرهنگ1396/11/02
49سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتآیدا مهربان رئیس هیات مدیرهدکتریتخصصی معماری1399/05/20
50سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتمحمد جوادرجائیانعضو هیات مدیرهلیسانسمهندسی کامپیوتر نرم افزار1394/06/10
51سازمان مدیریت پسماندابوالفضلکریمیانبازرسفوق لیسانسبرنامه ریزی شهری1400/05/03
52سازمان مدیریت پسماندمهدی یعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/10/16
53سازمان مدیریت پسماندمرتضیشیرزور مزرجیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسجغرافیای طبیعی - ژئو مورفولوژی در برنامه ریزی محیطی1400/05/03
54سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانیاحمد بنده ای عضو هیات مدیرهفوق لیسانسبرنامه ریزی شهری1398/01/29
55سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانیحمید رضا حاجی زادهعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی1396/08/04
56شرکت بهره برداری قطارشهریمجتبیجعفرزادهعضو هیات مدیرهلیسانسعمران1398/06/28
57شرکت بهره برداری قطارشهریسید مهدی علوی مقدمعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم نظامی1399/09/13
58شرکت بهره برداری قطارشهریسید کمال الدینشاهچراغیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی عمران - مهندسی زیست محیط1398/06/28
59شرکت بهره برداری قطارشهریمجتبیزمانیان وحیدیعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت اجرایی1399/09/13
60شرکت بهره برداری قطارشهریمهدیحاتمیرئیس هیات مدیرهلیسانسمهندسی برق - قدرت1398/06/28
61شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیهدا پیرویرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش1397/11/29
62شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیمحمد جوادرجائیانعضو هیات مدیرهلیسانسمهندسی کامپیوتر نرم افزار1394/06/17
63شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیسید مهدیامامی میبدیعضو هیات مدیرهدکتریعمران1394/02/16
64شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیاحمدصالح آبادیعضو هیات مدیرهلیسانسحسابداری1397/09/27
65شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیحسنعلیامامیعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی1400/01/29
66شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضمهدیکاملانعضو هیات مدیرهدکتریصنایع غذایی1398/06/03
67شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضرضاابراهیم نیاعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم اجتماعی1398/11/27
68شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضمحمدسودانلوییعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم سیاسی1399/03/08
69شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضنرگسشالچیان رابععضو هیات مدیرهدکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهری1397/12/16
70شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضمحمدرضاحسین نژاد دوینرئیس هیات مدیرهدکتریجـغرافیا1392/10/18
71شرکت نمایشگاه های بین المللیبهتاشباقریانعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی مکانیک- تبدیل انرژی1397/04/27
72شرکت نمایشگاه های بین المللیمحمد علی احمد زادهعضو هیات مدیرهدکتریمدیریت بازرگانی1397/04/27
73شرکت نمایشگاه های بین المللیاکبر صابری فرعضو هیات مدیرهلیسانسجغرافیا1397/04/27
74شرکت نمایشگاه های بین المللیحسنحسینیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی الکتروتکنیک1397/04/27
75شرکت نمایشگاه های بین المللیمحمد رضامومنیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسزمین شناسی1400/07/22
76موسسه فرهنگی شهرآرامهدی حسینیعضو هیات مدیرهلیسانسروابط عمومی1398/08/01
77موسسه فرهنگی شهرآراسیدمجتبیمنتظریعضو هیات مدیرهفوق لیسانساندیشه سیاسی در اسلام1400/01/15
No Cache
Gt: 1.952260017395
Qt: 2.4412362575531