اطلاعات مدیران شهرداری مشهد
ردیفنامنام خانوادگیموقعیتعنوان پست اجراییتاریخ استخداممحل خدمتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیعملیات
1سید علی اکبرانتظاممدیر کلمدیرکل بهبود محیط زیست شهری1383/07/19اداره کل بهبود محیط زیست شهریلیسانسمهندسی کشاورزی
2سید کمال الدین شاهچراغیمدیر کلمدیر کل پشتیبانی1375/04/01اداره کل پشتیبانیفوق لیسانسمهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
3احمدرضاسلامیمدیر عاملمدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز1378/08/02حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسمهندسی کشاورزی زراعت
4سید مرتضینعمتیمدیر عاملمدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی1397/09/03حوزه معاونت خدمات شهریفوق دیپلمالهیات و معارف اسـلامی
5ابوالفضلکریمیانمدیر عاملمدیر عامل سازمان مدیریت پسماند1377/07/01حوزه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
6رضارحمانیمدیر کلمدیر کل منابع انسانی1387/05/18اداره کل منابع انسانیفوق لیسانسمدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
7سیدعلیحسین پورشهردار منطقهشهردار منطقه 61391/11/01حوزه شهردار منطقه 6دکتریجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
8ساساننورین مقدممدیر کلمدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات شهری1378/08/28دفتر طرح ها و مطالعات شهریفوق لیسانسمعـماری
9جواداصغرى بقالانشهردار منطقهشهردار منطقه 91375/11/10حوزه شهردار منطقه 9فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
10جلالقربانی بافقیمدیر عاملمدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری1372/05/04حوزه مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربریفوق لیسانسمدیریت اجرایی
11احمدحافظشهردار منطقهشهردار منطقه 101397/12/29حوزه شهردار منطقه 10لیسانسعـمران
12علی اصغرنیشابوریمدیر کلمدیر کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیک1394/01/01اداره کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیکفوق لیسانسالهیات و معارف اسـلامی
13علیقناویزچیمدیر کلمدیرکل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی1392/10/01اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجراییفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی
14کیانوشکیامرز بجنوردیمدیر عاملمدیرعامل شرکت قطار شهری1390/11/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکلیسانسمهندسی عمران-عمران
15حسینمهدوی دامغانیمدیر عاملمدیرعامل سازمان فردوسها1396/10/06حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسالهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
16فرهادذبیحیشهردار منطقهشهردار منطقه 41385/01/16حوزه شهردار منطقه 4لیسانسبهداشت محـیط
17داودهمتیان خیاطمدیر کلمدیر پروژه مراکز پزشکی1398/10/21مرکز پزشکیفوق لیسانسمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
18بهتاشباقریانمدیر کلمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1397/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
19آیدامهربانمعاون شهردارمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1391/11/01حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیدکتریتخصصی معماری
20محمدیوسفپیرویمدیر کلمدیر کل بازرسی ورسیدگی به شکایات1388/06/01اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایاتفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
21سعیدصیفیمدیر عاملمدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی1398/02/29حوزه معاونت مالی و پشتیبانیفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی
22علیباخردمدیر عاملمدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه1398/10/12حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی
23مرتضیگواهیمدیر عاملمدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض1392/07/01حوزه مدیرعامل شرکت هفت حوضلیسانستربیت بدنی و علوم ورزشی
24رضاخواجه نائینیمعاون شهردارمعاون مالی و پشتیبانی1396/07/17حوزه معاونت مالی و پشتیبانیدکتریعلوم اقتصادی
25امیرجبارىمدیر کلمدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی1385/09/14اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلیلیسانسحـسابداری
26حسننوریمدیر کلمعاون سلامت و تربیت بدنی1396/10/12معاونت سلامت و تربیت بدنیلیسانسمهندسی عمران
27مسعودقصابیمدیر کلمعاون گردشگری و زیارت1384/11/11معاونت گردشگری و زیارتلیسانسعلوم اجـتـماعی
28سید مهدیحسینیمدیر کلمدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل1393/04/01اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملللیسانسکارشناسی حرفه ای روابط عمومی- رفتار اجتماعی
29سید مجتبیمنتظریمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی1396/11/01حوزه جناب شهردارفوق لیسانساندیشه سیاسی دراسلامی
30یوسفاسماعیل زاده طبسیمدیر کلمعاون فرهنگی و هنری1383/07/01معاونت فرهنگی و هنریفوق لیسانسعلوم ارتباطـات اجـتماعی
31مهدی یعقوبی معاون شهردارمعاون خدمات شهری1385/02/04حوزه معاونت خدمات شهریدکتریمهندسی کشاورزی
32سیدهادیفیاضیمدیر عاملمدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا1398/11/24حوزه جناب شهردارفوق لیسانسمهندسی برق - مخابرات
33سید محمدعنبریمدیر کلمعاون تأمین مالی1395/02/11سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک
34علیخان محمدیمدیر کلمدیر کل حوزه شهردار1392/05/01اداره کل حوزه شهردارفوق لیسانسطراحی شهری
35عباسیوسف زادهمدیر عاملمدیرعامل سازمان زمین و مسکن1384/05/01حوزه معاونت مالی و پشتیبانیلیسانسعلوم اقتصادی
36اشکانملکمدیر کلمدیرکل دفتر مطالعات طرح های زیربنایی1383/06/01دفتر مطالعات طرح های زیربناییلیسانسمهندسی عمران
37حسینمختاریمدیر کلمشاور اجرایی 1374/03/27حوزه معاونت خدمات شهریلیسانسزراعت واصـلاح نباتات
38محمدهادیمحمدی مقدممدیر کلمعاون سرمایه گذاری و مشارکتها1384/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
39مسعودظهوریان وحیدباغبانمدیر کلمشاور شهردار1374/02/17حوزه جناب شهردارلیسانسبهداشت حرفه ای
40سیدمحمودریحانیمدیر کلمدیر کل نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی1369/12/21اداره کل نظارت بر اجرای طرح های زیربناییفوق لیسانسعمران -سازه
41حسینفرهادیانشهردار منطقهشهردار منطقه 71383/07/05حوزه شهردار منطقه 7فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
42حسینعبداله زاده رافیشهردار منطقهشهردار منطقه 81379/07/24حوزه شهردار منطقه 8فوق لیسانسمدیریت دولتی
43سعیدحسینقلی زاده مقدممدیر عاملمدیر عامل سازمان اتوبوسرانی1384/10/25سازمان اتوبوسرانیفوق لیسانسسیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی
44نریمان حسینعلیزاده سبزواریمدیر کلمعاون توسعه مدیریت و منابع1396/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسحـسابداری
45حامدلطیفیشهردار منطقهشهردار منطقه 51386/01/05حوزه شهردار منطقه 5فوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت تحول
46مجتبیشاکری روشمدیر کلمدیرکل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی1386/11/01دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردیفوق لیسانسمهـندسی صـنایع
47حجتفرقانی طرقیشهردار منطقهشهردار منطقه 21385/05/01حوزه شهردار منطقه 2فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
48امید رضا رحمانیان چاپشلو شهردار منطقهشهردار منطقه 31377/12/13حوزه شهردار منطقه 3فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
49علیزینت بخششهردار منطقهشهردار منطقه 121389/12/26حوزه شهردار منطقه 12فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
50عقیلقدرتیمدیر کلمعاون اجتماعی و مشارکتها1385/01/15معاونت اجتماعی و مشارکت ها لیسانسزبان وادبیات فارسی
51احمدصالح آبادىمدیر کلمدیر کل امور مالی1376/11/25اداره کل امور مالیلیسانسحـسابداری
52سید فرهادحجازیشهردار منطقهشهردار منطقه ثامن1399/11/15حوزه شهردار منطقه ثامنلیسانسمهندسی عمران-عمران
53هادیعطارزاده طوسیمدیر عاملمدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک1378/01/15حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمهندسی عمران - راه وترابری
54بهنامخیاطمدیر کلمدیر کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهری1389/09/01اداره کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهریلیسانسمهندسی عمران
55امیرعزیزیمدیر کلمدیر کل حوزه شهردار1384/12/16اداره کل حوزه شهردارفوق لیسانسمهندسی کامپیوتر
56جمالحسن بارانیمدیر کلمدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد1391/03/21دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکردفوق لیسانسامور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی
57هداپیرویمدیر کلمدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی1396/09/12دفتر نوسازی و تحول سازمانیفوق لیسانسمدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
58محمد جوادرجائیانمدیر عاملمدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات1394/06/02حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیلیسانسمهندسی کامپیوتر نرم افزار
59محمدرضاحسین نژاد دوینمعاون شهردارمعاون شهرسازی و معماری1392/08/26حوزه معاونت شهرسازی و معماریدکتریجـغرافیا
60احمدمحبیمدیر عاملمدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی1385/08/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
61مسعود ایازمدیر کلمدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صد1378/01/15اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صدفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
62جعفرعباس پورمدیر کلمدیر کل املاک و خزانه داری1397/10/12اداره کل املاک و خزانه داریفوق لیسانسمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
63قربانعلیشیرازىمدیر کلمدیر کل امور شهرسازی1379/08/23اداره کل امور شهرسازیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
64مسعودرضویمدیر عاملمدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی1386/04/01حوزه مدیرعامل سازمانفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
65کوروشباوندىشهردار منطقهشهردار منطقه 11374/02/17حوزه شهردار منطقه 1فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
66محمودبرهانیمدیر کلمدیرکل درآمدهای عمومی1378/05/12اداره کل درآمدهای عمومیفوق لیسانسمعـماری
67مهدیحاتمیمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی1396/11/30حوزه جناب شهردارلیسانسمهندسی برق - قدرت
68سیناحائریمدیر کلمدیرکل حوزه اداری شورا1388/11/01اداره کل حوزه اداری شورافوق لیسانسالهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
69سید مصطفینعمتیمدیر عاملمدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری1396/07/12حوزه جناب شهردارلیسانسمهندسی عمران
70سید محسنرهنمائی راه چمندیمدیر کلمدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری1398/01/01اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهریفوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
71خلیل الهکاظمی خیبری معاون شهردارمعاون عمران، حمل و نقل و ترافیک1374/11/23حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت صـنعـتی
72علیحسینیمدیر کلمدیر کل حراست1399/08/10اداره کل حراستلیسانسحـسابداری
73مریمعرب احمدىشهردار منطقهشهردار منطقه 111380/06/18حوزه شهردار منطقه 11فوق لیسانسمعـماری