برنامه عملیاتی
 • عنوان فایل گزارش تاریخ
  برش منطقه ای برنامه میان مدت سازمان تاکسیرانی
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت سازمان مدیریت پسماند
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت سازمان پارکها و فضای سبز
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت سازمان عمران
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت مدیریت حمل و نقل بار
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شرکت احداث قطارشهری
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شرکت بهره برداری قطارشهری
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت سازمان فردوس ها
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شرکت ترافیک هوشمند الیت
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه ثامن
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 12
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 11
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 10
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 9
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 8
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 7
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 6
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 5
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 4
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 3
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 2
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد منطقه 1
  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
  برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 1400-97
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 97-93
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 92-90
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  برنامه میان مدت عملیاتی شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 90-87
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  قانون برنامه پنجم توسعه کشور
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
No Cache
Gt: 2.4948712984721
Qt: 0.8319981098175