هیات مدیره سازمان ها
ردیفسازماننامنام خانوادگیمسئولیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلی|گرایشتاریخ انتصاب
1شرکت نمایشگاه های بین المللیحسنحسینیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی الکتروتکنیک1397/04/27
2شرکت نمایشگاه های بین المللیمحمد علی احمد زادهعضو هیات مدیرهدکتریمدیریت بازرگانی1397/04/27
3شرکت نمایشگاه های بین المللیرضا خواجه نائینیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم اقتصادی1397/04/27
4شرکت نمایشگاه های بین المللیبهتاشباقریانعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی مکانیک- تبدیل انرژی1397/04/27
5 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیمهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/02/25
6 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیامیررمضانیعضو هیات مدیرهلیسانسمهندسی شیمی1397/03/24
7 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیعلی اسدالهی یزدیعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت1397/02/25
8 سازمان اتوبوسرانیمهدیخجستهعضو هیات مدیرهدکتریمدیریت کسب و کار1398/09/26
9 سازمان اتوبوسرانیحیدرخوش نیتعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم تربیتی - مدیریت آموزشی1397/11/28
10 سازمان اتوبوسرانیحمیدرضادهنویعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی -پیشگیری انتظامی1398/06/27
11 سازمان اتوبوسرانیسعید حسینقلی زاده مقدم عضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی سیستمهای انرژی تکنولوژِی انرژی1398/09/23
12 سازمان اتوبوسرانیخلیل الله کاظمیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت صنعتی1398/05/22
13 سازمان پارک ها و فضای سبزمهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/10/16
14 سازمان پارک ها و فضای سبزکامران داوریعضو هیات مدیرهدکتریمهندسی مدرن سازی1399/05/21
15 سازمان پارک ها و فضای سبزنویدسهامیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسکشاورزی (زراعت)1397/02/20
16 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیپیامپاکدلعضو هیات مدیرهفوق لیسانسکشاورزی1397/01/18
17 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیعلیرضاعرفانیعضو هیات مدیرهدکتریکشاورزی (زراعت)1398/11/23
18 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزیمهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1398/04/30
19 شرکت قطارشهریخلیل الله کاظمیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت صنعتی1397/10/20
20 شرکت قطارشهریهوشنگ خندان دلعضو هیات مدیرهلیسانسمکانیک1397/11/25
21 شرکت قطارشهریسید مهدیحسینی پویاعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت1398/10/18
22 شرکت قطارشهریکیانوش کیامرز بجنوردیعضو هیات مدیرهلیسانسعمران1393/10/15
23 شرکت قطارشهریسید محسنشوشتریعضو هیات مدیرهدکتریمدیریت کسب و کار1397/10/29
24 موسسه فرهنگی شهرآرا و مدیر مسئول روزنامهسید هادیفیاضیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسبرق مخابرات1398/11/24
25 موسسه فرهنگی شهرآرا و مدیر مسئول روزنامهمهدی حسینیعضو هیات مدیرهلیسانسروابط عمومی1398/08/01
26 موسسه فرهنگی شهرآرا و مدیر مسئول روزنامهمحمد محسن مصحفیعضو هیات مدیرهدکتریعلوم سیاسی1397/01/01
27سازمان اجتماعی، فرهنگیمحمد محسنمصحفیرئیس هیات مدیرهدکتریعلوم سیاسی1396/11/11
28سازمان اجتماعی، فرهنگیحسیننخعی شریفعضو هیات مدیرهفوق لیسانسالهیات1396/10/26
29سازمان اجتماعی، فرهنگیکامرانداوریعضو هیات مدیرهدکتریآبیاری زه کشی و منابع آب1398/09/28
30سازمان پایانه های مسافربریعباسصارمی ساداتیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت1398/07/21
31سازمان پایانه های مسافربریابراهیم نصریعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت تحول1397/11/17
32سازمان پایانه های مسافربریهادی پاکیزه سرشتعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت دولتی1393/02/03
33سازمان پایانه های مسافربریخلیل ا...کاظمیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت صنعتی1397/10/16
34سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهخلیل ا... کاظمیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت صنعتی1398/05/22
35سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهحسنعلیامامیعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی 1399/01/01
36سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهمهدی حسینیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسبرنامه ریزی شهری1395/06/20
37سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهعلی باخردعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی1398/02/10
38سازمان حمل و نقل باردرون شهری و حومهحسنمیش مستعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی 1397/11/28
39سازمان حمل و نقل و ترافیکاصغرکریمی صدرعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت بازرگانی1398/09/14
40سازمان حمل و نقل و ترافیکحمید رضادهنویعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی1398/06/27
41سازمان حمل و نقل و ترافیکخلیل اله کاظمیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت صنعتی1398/05/22
42سازمان زمین و مسکنهادیپاکیزه سرشتعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت دولتی1393/02/03
43سازمان زمین و مسکنرضاخواجه نائینیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم اقتصادی1396/08/16
44سازمان زمین و مسکنمحمد رضاحسین نژاد دوینعضو هیات مدیرهدکتریجـغرافیا1393/02/03
45سازمان زمین و مسکنمحمد هادیمحمدی مقدمعضو هیات مدیرهفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری1398/06/11
46سازمان زمین و مسکنفرج اللهعباسیعضو هیات مدیرهلیسانسحقوق قضایی1398/06/30
47سازمان عمرانمحمدرضارئیسیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسراه و ساختمان1393/02/03
48سازمان عمرانجمال حسن بارانیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسامور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی1397/11/28
49سازمان عمرانخلیل الله کاظمیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت صنعتی1397/10/16
50سازمان فردوس هامهدییعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/10/16
51سازمان فردوس هاسید محمدحسینی صالحیعضو هیات مدیرهلیسانسحقوق1398/02/03
52سازمان فردوس هادوست محمداحراریعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت1393/02/30
53سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتنویدرجائی پورعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت فرهنگ1396/11/02
54سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتمحمدخوانساریعضو هیات مدیرهدکتریمهندسی کامپیتور (معماری)1394/09/10
55سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتآیدا مهربان رئیس هیات مدیرهدکتریتخصصی معماری1399/05/20
56سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطاتمحمد جوادرجائیانعضو هیات مدیرهلیسانسمهندسی کامپیوتر نرم افزار1394/06/10
57سازمان مدیریت پسماندمهدی یعقوبیرئیس هیات مدیرهدکتریمهندسی کشاورزی1397/10/16
58سازمان مدیریت پسماندعلی مهدویعضو هیات مدیرهلیسانسعمران1397/01/18
59سازمان مدیریت پسماندنوراله جوانشیریعضو هیات مدیرهفوق لیسانسفقه و مبانی حقوق اسلامی1397/01/18
60سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانیحمید رضا حاجی زادهعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی1396/08/04
61سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانیاحمد بنده ای عضو هیات مدیرهفوق لیسانسبرنامه ریزی شهری1398/01/29
62سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانیخلیل ا... کاظمیرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت صنعتی1398/05/22
63شرکت بهره برداری قطارشهریسید مهدی علوی مقدمعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم نظامی1399/09/13
64شرکت بهره برداری قطارشهریمجتبیزمانیان وحیدیعضو هیات مدیرهلیسانسمدیریت اجرایی1399/09/13
65شرکت بهره برداری قطارشهریمهدیحاتمیرئیس هیات مدیرهلیسانسمهندسی برق - قدرت1398/06/28
66شرکت بهره برداری قطارشهریسید کمال الدینشاهچراغیعضو هیات مدیرهفوق لیسانسمهندسی عمران - مهندسی زیست محیط1398/06/28
67شرکت بهره برداری قطارشهریمجتبیجعفرزادهعضو هیات مدیرهلیسانسعمران1398/06/28
68شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیقاسم علی پورعضو هیات مدیرهلیسانسعلوم انتظامی1397/12/08
69شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیهدا پیرویرئیس هیات مدیرهفوق لیسانسمدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش1397/11/29
70شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیمحمد جوادرجائیانعضو هیات مدیرهلیسانسمهندسی کامپیوتر نرم افزار1394/06/17
71شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیسید مهدیامامی میبدیعضو هیات مدیرهدکتریعمران1394/02/16
72شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیاحمدصالح آبادیعضو هیات مدیرهلیسانسحسابداری1397/09/27
73شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضنرگسشالچیان رابععضو هیات مدیرهدکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهری1397/12/16
74شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضمحمدرضاحسین نژاد دوینرئیس هیات مدیرهدکتریجـغرافیا1392/10/18
75شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضمهدیکاملانعضو هیات مدیرهدکتریصنایع غذایی1398/06/03
76شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضرضاابراهیم نیاعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم اجتماعی1398/11/27
77شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوضمحمدسودانلوییعضو هیات مدیرهفوق لیسانسعلوم سیاسی1399/03/08
78شرکت نمایشگاه های بین المللیاکبر صابری فرعضو هیات مدیرهلیسانسجغرافیا1397/04/27