مناطق غیر مجاز در خصوص استفاده از پروانه اشتغال نظام مهندسی
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ انتصاب عنوان پست منطقه غیر مجاز
1 فاطمه خادم 1400/03/03 رئیس اداره شهرسازی منطقه 3
2 مصطفی مرادزاده 1399/09/26 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 12
3 سیدهادی حسینی 1399/07/03 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 9
4 سیدمهدی کوثری عادل 1400/08/19 مسؤول امور نظارت بر ساخت وسازهای حریم (ناحیه2) منطقه 9
5 محمد نوشاد 1398/01/01 کارشناس عمران منطقه 9
6 ناصر صفدری 1398/01/01 رئیس اداره درآمدهای عمومی منطقه 1
7 امیر لطفی زاک 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 10
8 جواد حسامی فر 1398/01/01 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 3
9 طناز لطیفیان اصفهانی 1398/01/01 کارشناس پیگیری کمیسیون ماده 5 منطقه 11
10 محدثه شیرزاد 1398/08/30 کارشناس امور پارکینگ منطقه 11
11 پرویز منزه حاجی یار 1400/08/16 کارشناس نقشه برداری منطقه 5
12 مرتضی اسماعیلی 1399/10/13 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
13 سارا کیخا 1398/01/01 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 8
14 یاسر آرزو 1400/02/15 کارشناس معماری منطقه 2
15 لعیا بیجاری 1400/09/20 کارشناس کمیسیون ماده 100 منطقه 9
16 سارا قائمی عبدل آبادی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 11
17 نویدرضا بوسعدی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 5
18 حامد حسن زاده رحمانی 1399/09/26 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 11
19 دلناز فدایی 1399/11/21 مسؤول امور فنی (ناحیه2) منطقه 9
20 سیدعلی شریعت پناهی 1399/09/11 کارشناس عمران منطقه 5
21 سیروس صداقت 1399/07/09 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 8
22 امیرحسین هاشمی 1399/09/17 کارشناس نقشه برداری منطقه 3
23 احسان زنگوئی 1399/09/26 مسؤول امور حمل ونقل و ترافیک منطقه 2
24 مصطفی بلوچی 1400/06/24 رئیس اداره شهرسازی منطقه 4
25 احسان مهراد صدر 1398/01/01 مسؤول امور فنی منطقه 6
26 مرتضی اسماعیلی 1399/10/13 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
27 مهدى زوار 1398/07/24 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 1
28 حسین کبیرى 1398/11/26 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 4
29 محمد مهدی شریف مقدم 1398/01/01 کارشناس امور فنی منطقه 1
30 مرتضی منصوری 1400/06/21 مسؤول امور فنی منطقه 5
31 فرنوش حریری مقدم 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 12
32 اعظم عبدی کبودان 1399/04/03 مسؤول امور شهرسازی ناحیه 2 منطقه 2
33 یونس مهرپویا 1398/01/01 کارشناس امور فنی منطقه 10
34 احسان دوگانی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 3
35 سیدحسین موسوی 1398/07/29 رئیس اداره شهرسازی منطقه ثامن
36 شیما شهرآبادی 1399/04/05 کارشناس محاسب درآمدی منطقه 11
37 سید ایمان ملک آبادی 1400/10/01 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 3
38 بهروز گلمکانی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 7
39 مجتبی طوسی مقدم 1399/07/07 رئیس اداره شهرسازی منطقه 5
40 جواد نیرومند 1399/02/02 کارشناس عمران منطقه 7
41 نسرین غفوریان ملازاده 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 6
42 محمد حدادی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 1
43 نازنین شاملو 1399/04/05 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 11
44 سمیه نجیب نیا 1400/08/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه ثامن
45 مهرناز مصلح طهرانی 1400/02/20 رئیس اداره شهرسازی منطقه 11
46 سید حسین حسینی 1398/01/01 کارشناس نقشه برداری منطقه 9
47 مرتضی سامرئی 1400/05/17 کارشناس شهرسازی منطقه 10
48 حجت باقرنژاد 1400/09/01 مسؤول امور فنی منطقه 7
49 کمال شجاع 1400/04/07 کارشناس نوسازی و صنفی منطقه 9
50 مینو ملایریان 1400/07/12 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 9
51 خسرو خالقی 1400/10/01 معاون شهرسازی ومعماری منطقه ثامن
52 مجید رزاقیان 1399/07/14 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 11
53 علیرضا محمدی 1398/01/01 مسؤول امور فنی منطقه 12
54 سید مجید هاشمی محمود آبادی 1398/07/13 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 12
55 سیدعلی شریعت پناهی 1399/09/11 کارشناس عمران منطقه 5
56 مهدی قره قاشلو 1400/03/17 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 10
57 مهدی عباسی سردار آبادی 1400/06/09 کارشناس عمران منطقه 1
58 حسین زحمت کش دولتخانه 1399/09/26 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 5
59 جلال حسین پور خرازی 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 4
60 مهدی عارف نژاد 1399/10/24 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 12
61 پدرام رضا ابراهیم نژاد 1400/09/15 کارشناس معماری منطقه 8
62 غلامرضا کتابداری 1399/10/10 کارشناس عمران منطقه 11
63 بهزاد فراشائی 1398/05/23 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 9
64 مرتضی اسماعیلی 1399/10/13 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
65 مریم نظری برنج کوب 1398/01/01 کارشناس صدور مجوزهای شهرسازی منطقه 8
66 علیرضا پورعماد 1398/09/17 کارشناس شهرسازی منطقه 9
67 سیدمحمدحسین جعفریه مزرعه آخوندی 1398/01/01 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه ثامن
68 جواد کارساز 1398/01/01 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 2
69 سیدشهرام قاسم زاده شهری 1399/10/17 مسؤول امور نوسازی، اصناف و ممیزی املاک منطقه 11
70 مهدی ساقی 1399/10/06 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 8
71 احمد دانا 1398/07/18 مسؤول امور نظارت بر ساخت و سازهای حریم منطقه 2
72 سمیه شخصی خدابخش 1398/01/01 مسؤول امور صدور مجوزها منطقه 3
73 حسین ممتاززندی 1400/10/14 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 10
74 ابراهیم آزاد 1399/09/17 کارشناس نقشه برداری منطقه 11
75 وحید محمدپور 1399/09/17 کارشناس نقشه برداری منطقه 10
76 مهدى عرفانیان فعال یزد 1399/03/18 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 11
77 مرتضی آقائی میبدی 1398/01/01 مسؤول امور فنی منطقه 4
78 حسین گل مشکی 1398/01/01 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 6
79 رضا ناظران 1398/01/01 معاون شهرسازی ومعماری منطقه 6
80 احمد محمدی شیرین سو 1399/11/02 مسؤول امور حمل ونقل وترافیک منطقه 10
81 محمد طوفانی 1399/03/27 کارشناس استعلامات منطقه 12
82 هاشم غلامیان الیاتو 1400/02/29 مسؤول امور نقشه برداری منطقه 11
83 وحید علی ساری 1399/04/02 کارشناس شهرسازی منطقه 12
×


این گزارش، کارمندان معاونت شهرسازی مناطق و مسئولان مربوطه که وضعیت شغلی آنها شاغل یا مامور به شهرداری است و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند را نمایش می دهد.

No Cache
Gt: 2.0816720326742
Qt: 1.3887403011322