اطلاعات مدیران شهرداری مشهد
ردیفنامنام خانوادگیموقعیتعنوان پست اجراییتاریخ استخداممحل خدمتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیعملیات
1عقیلقدرتیمدیر کلمعاون اجتماعی و مشارکتها1385/01/15معاونت اجتماعی و مشارکت ها لیسانسزبان وادبیات فارسی
2بهنامخیاطمدیر کلمدیر کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهری1389/09/01اداره کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهریلیسانسمهندسی عمران
3سعیداکبریان بیرم آبادشهردار منطقهشهردار منطقه 101388/07/01حوزه شهردار منطقه 10فوق لیسانسشـهرسـازی
4حجتفرقانی طرقیشهردار منطقهشهردار منطقه 21385/05/01حوزه شهردار منطقه 2فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
5نریمان حسینعلیزاده سبزواریمدیر کلمعاون توسعه مدیریت و منابع1396/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسحـسابداری
6سید مهدیامامی میبدیمدیر کلمدیر کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیک1374/06/01اداره کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیکفوق لیسانسعـمران
7علی یوسف زاده مدیر کلمعاون اداری و مالی1388/07/01معاونت اداری و مالیدکتری تخصصیمعـماری
8جواداصغرى بقالانشهردار منطقهشهردار منطقه 91375/11/10حوزه شهردار منطقه 9فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
9حامدلطیفیشهردار منطقهشهردار منطقه 51386/01/05حوزه شهردار منطقه 5فوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت تحول
10امید رضا رحمانیان چاپشلو شهردار منطقهشهردار منطقه 31377/12/13حوزه شهردار منطقه 3فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
11هداپیرویمدیر کلمدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی1396/09/12دفتر نوسازی و تحول سازمانیفوق لیسانسمدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (آموزش محور - مجازی)
12مهدی یعقوبی معاون شهردارمعاون خدمات شهری1385/02/04حوزه معاونت خدمات شهریدکتریمهندسی کشاورزی
13محمدیوسفپیرویمدیر کلمدیر کل بازرسی ورسیدگی به شکایات1388/06/01اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایاتفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
14هادیعطارزاده طوسیمدیر عاملمدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک1378/01/15حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمهندسی عمران - راه وترابری
15علیشیرمحمدىشهردار منطقهشهردار منطقه 51385/11/30حوزه شهردار منطقه 5لیسانسعـمران
16علیقناویزچیمدیر کلمدیرکل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی1392/10/01اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجراییفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی
17سید کمال الدین شاهچراغیمدیر کلمدیر کل پشتیبانی1375/04/01اداره کل پشتیبانیفوق لیسانسمهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
18محمودبرهانیمدیر کلمدیرکل درآمدهای عمومی1378/05/12اداره کل درآمدهای عمومیفوق لیسانسمعـماری
19مسعودرضویمدیر عاملمدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی1386/04/01حوزه مدیرعامل سازمانفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
20مسعودظهوریان وحیدباغبانمدیر عاملمدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی1374/02/17حوزه معاونت خدمات شهریلیسانسبهداشت حرفه ای
21مهدیحاتمیمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی1396/11/30حوزه جناب شهردارلیسانسمهندسی برق - قدرت
22سید خلیلمنبتیمعاون شهردارمعاون عمران، حمل و نقل و ترافیک1400/09/11حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
23سیدمحمودریحانیمدیر کلمدیر کل نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی1369/12/21اداره کل نظارت بر اجرای طرح های زیربناییفوق لیسانسعمران -سازه
24سید محمدعنبریمدیر کلمعاون تأمین مالی1395/02/11سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک
25سیدحسینغیاثیمدیر کلمعاون سلامت و تربیت بدنی1388/11/01معاونت سلامت و تربیت بدنیفوق دیپلمکاردانی حرفه ای روابط عمومی
26محسنمحمدیمدیر کلمدیرکل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی1385/01/01دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردیفوق لیسانسآمار ریاضی
27سیدمهدىعلوى مقدممدیر کلمدیرکل هماهنگی و تعاملات1377/12/20اداره کل هماهنگی و تعاملاتفوق لیسانسمدیریت اجرایی
28حسننوریمدیر کلمعاون سلامت و تربیت بدنی1396/10/12معاونت سلامت و تربیت بدنیلیسانسمهندسی عمران
29علی رضازاده همدانی مدیر عاملمدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری1397/01/18حوزه جناب شهردارفوق لیسانسامور فرهنگی- مدیریت امور فرهنگی
30قربانعلیشیرازىمدیر کلمدیر کل امور شهرسازی1379/08/23اداره کل امور شهرسازیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
31اسماءپهلوان مقدممدیر کلمدیرکل دفتر پشتیبان تصمیم و سنجش توفیق1391/06/26دفتر پشتیبان تصمیم و سنجش توفیقلیسانسمدیریت امور فرهنگی
32حسینمهدوی دامغانیمدیر عاملمدیرعامل سازمان فردوسها1396/10/06حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسالهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
33سعیدصیفیمدیر عاملمدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی1398/02/29حوزه معاونت مالی و پشتیبانیفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی
34آیدامهربانمعاون شهردارمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1388/10/01حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیدکتریتخصصی معماری
35جعفرعباس پورمدیر کلمدیر کل املاک و خزانه داری1397/10/12اداره کل املاک و خزانه داریفوق لیسانسمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
36سید مجتبیمنتظریمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی1396/11/01حوزه جناب شهردارفوق لیسانساندیشه سیاسی دراسلامی
37سید مهدیکمالی سرشتمدیر عاملمدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری1391/06/31حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکلیسانسفناوری اطلاعات
38سیدهادیفیاضیمدیر عاملمدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا1398/11/24حوزه جناب شهردارفوق لیسانسمهندسی برق - مخابرات
39احمدرضاسلامیمدیر کلمشاور اجرایی 1378/08/02حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسمهندسی کشاورزی زراعت
40علیزینت بخششهردار منطقهشهردار منطقه 121389/12/26حوزه شهردار منطقه 12فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
41ساساننورین مقدممدیر کلمدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات شهری1378/08/28دفتر طرح ها و مطالعات شهریفوق لیسانسمعـماری
42حسینفرهادیانشهردار منطقهشهردار منطقه 71383/07/05حوزه شهردار منطقه 7فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
43اشکانملکمدیر کلمدیرکل دفتر مطالعات طرح های زیربنایی1383/06/01دفتر مطالعات طرح های زیربناییلیسانسمهندسی عمران
44محمدرضاحسین نژاد دوینمعاون شهردارمعاون شهرسازی و معماری1392/08/26حوزه معاونت شهرسازی و معماریدکتریجـغرافیا
45سعیدحسینقلی زاده مقدمشهردار منطقهشهردار منطقه 91384/10/25حوزه شهردار منطقه 9فوق لیسانسسیستم های انرژی
46خلیل الهکاظمی خیبری معاون شهردارمعاون عمران، حمل و نقل و ترافیک1374/11/23حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت صـنعـتی
47سید محسنرهنمائی راه چمندیمدیر کلمدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری1398/01/01اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهریفوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
48محمدهادیمحمدی مقدممدیر کلمعاون سرمایه گذاری و مشارکتها1384/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
49علیشهسوارمدیر عاملمدیرعامل سازمان اتوبوسرانی1378/12/19حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکلیسانسآموزشی
50یوسفاسماعیل زاده طبسیمدیر کلمعاون فرهنگی و هنری1383/07/01معاونت فرهنگی و هنریفوق لیسانسعلوم ارتباطـات اجـتماعی
51ابوالفضلکریمیانمدیر عاملمدیر عامل سازمان مدیریت پسماند1377/07/01حوزه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
52کوروشباوندىشهردار منطقهشهردار منطقه 11374/02/17حوزه شهردار منطقه 1فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
53کیانوشکیامرز بجنوردیمدیر عاملمدیرعامل شرکت قطار شهری1390/11/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکلیسانسمهندسی عمران-عمران
54سید علی اصغرموسویمدیر کلمدیر کل حراست1388/05/27اداره کل حراستفوق لیسانسحفاظت اطلاعات
55احمدمحبیمدیر عاملمدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی1385/08/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
56مسعود ایازمدیر کلمدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صد1378/01/15اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صدفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
57سید عبدالهارجائی شیرازیشهردارشهردار1384/06/10حوزه جناب شهردارفوق لیسانسمدیریت فناوری اطلاعات
58جمالحسن بارانیمدیر کلمدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد1391/03/21دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکردفوق لیسانسامور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی
59حسینمختاریمدیر عاملمدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهری1374/03/27حوزه مدیرعامل سازمانلیسانسزراعت واصـلاح نباتات
60رضارحمانیمدیر کلمدیر کل منابع انسانی1387/05/18اداره کل منابع انسانیفوق لیسانسمدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
61علی اصغرنیشابوریمدیر عاملمدیرعامل سازمان اتوبوسرانی1386/08/21حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسالهیات و معارف اسـلامی
62سید علی اکبرانتظاممدیر کلمدیرکل بهبود محیط زیست شهری1383/07/19اداره کل بهبود محیط زیست شهریلیسانسمهندسی کشاورزی
63امیرجبارىمدیر کلمدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی1385/09/14اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلیلیسانسحـسابداری
64سیناحائریمدیر کلمدیرکل حوزه اداری شورا1388/11/01اداره کل حوزه اداری شورافوق لیسانسالهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
65مرتضیگواهیمدیر عاملمدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض1392/07/01حوزه مدیرعامل شرکت هفت حوضلیسانستربیت بدنی و علوم ورزشی
66جلالقربانی بافقیمدیر عاملمدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری1372/05/04حوزه مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربریفوق لیسانسمدیریت اجرایی
67محمدرضامومنیمعاون شهردارمعاون مالی و پشتیبانی1400/07/17حوزه معاونت مالی و پشتیبانیفوق لیسانسزمین شـناسی
68سید فرهادحجازیشهردار منطقهشهردار منطقه ثامن1399/11/15حوزه شهردار منطقه ثامنلیسانسمهندسی عمران-عمران
69مریمعرب احمدىشهردار منطقهشهردار منطقه 111380/06/18حوزه شهردار منطقه 11فوق لیسانسمعـماری
70سیدعلیحسین پورشهردار منطقهشهردار منطقه 61391/11/01حوزه شهردار منطقه 6دکتریجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
71احمدصالح آبادىمدیر کلمدیر کل امور مالی1376/11/25اداره کل امور مالیلیسانسحـسابداری
72داودهمتیان خیاطمدیر کلمدیر پروژه مراکز پزشکی1398/10/21مرکز پزشکیفوق لیسانسمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
73مجتبیشاکری روشمدیر کلمعاون برنامه ریزی و مطالعات بازار1386/11/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمهـندسی صـنایع
74بهتاشباقریانمدیر کلمعاون برنامه ریزی و مطالعات بازار1397/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
75مهدیخداشناسشهردار منطقهشهردار منطقه 31391/02/20حوزه شهردار منطقه 3فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
76عباسیوسف زادهمدیر عاملمدیرعامل سازمان زمین و مسکن1384/05/01حوزه معاونت مالی و پشتیبانیلیسانسعلوم اقتصادی
77حسینعبداله زاده رافیشهردار منطقهشهردار منطقه 81379/07/24حوزه شهردار منطقه 8فوق لیسانسمدیریت دولتی
No Cache
Gt: 3.4610253969828
Qt: 1.4241390228271