اطلاعات مدیران شهرداری مشهد
ردیفنامنام خانوادگیموقعیتعنوان پست اجراییتاریخ استخداممحل خدمتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیعملیات
1حسینمختاریمدیر کلمشاور اجرایی 1374/03/27حوزه معاونت خدمات شهریلیسانسزراعت واصـلاح نباتات
2حجتفرقانی طرقیشهردار منطقهمدیر منطقه 21385/05/01حوزه شهردار منطقه 2فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
3امید رضا رحمانیان چاپشلو شهردار منطقهمدیر منطقه31377/12/13حوزه شهردار منطقه 3فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
4سیدهادیفیاضیمدیر عاملمدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا1398/11/24حوزه جناب شهردارفوق لیسانسمهندسی برق - مخابرات
5علی اصغرنیشابوریمدیر کلمدیر کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیک1394/01/01اداره کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیکفوق لیسانسالهیات و معارف اسـلامی
6مجتبیشاکری روشمدیر عاملمدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری1386/11/01حوزه جناب شهردارفوق لیسانسمهـندسی صـنایع
7حسینعبداله زاده رافیشهردار منطقهمدیر منطقه 81379/07/24حوزه شهردار منطقه 8فوق لیسانسمدیریت دولتی
8محمدمهدىکریمیمدیر کلمدیرکل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی1383/06/25دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردیفوق لیسانسریاضی محض
9حسننوریمدیر کلمعاون سلامت و تربیت بدنی1396/10/12سازمان اجتماعی فرهنگی لیسانسمهندسی عمران
10سیدمحمودریحانیمدیر کلمدیر کل نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی1369/12/21اداره کل نظارت بر اجرای طرح های زیربناییلیسانسمهندسی عمران
11سید مرتضینعمتیمدیر کلمدیر کل حراست1397/09/03اداره کل حراستفوق دیپلمالهیات و معارف اسـلامی
12امیرعزیزیمدیر کلمدیر کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق 1384/12/16اداره کل حوزه شهردار و امور هماهنگی مناطق فوق لیسانسمهندسی کامپیوتر
13غلامرضاغلامی زه آبشهردار منطقهمدیر منطقه 41396/09/01حوزه شهردار منطقه 4فوق لیسانسعلوم اقتصادی
14کیانوشکیامرز بجنوردیمدیر عاملمدیرعامل شرکت قطار شهری1390/11/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکلیسانسمهندسی عمران-عمران
15علیرضاصحراگردمدیر کلمدیر کل منابع انسانی1370/09/18اداره کل منابع انسانیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
16محمدرضاکلائیشهردارشهردار1396/10/09حوزه جناب شهرداردکتریعلوم اقتصادی
17صدرا مذهب یوسفیمدیر کلمعاون فرهنگی و هنری1397/06/01سازمان اجتماعی فرهنگی فوق لیسانسکارگردانی نمایش
18مهدی یعقوبی معاون شهردارمعاون خدمات شهری1385/02/04حوزه معاونت خدمات شهریدکتریمهندسی کشاورزی
19احمدمحبیمدیر عاملمدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی1385/08/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
20بهنامخیاطمدیر کلمدیر کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهری1389/09/01اداره کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهریلیسانسمهندسی عمران
21سید محسنرهنمائی راه چمندیمدیر کلمدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری1398/01/01اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهریفوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
22مسعودرضویمدیر عاملمدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی1386/04/01حوزه مدیرعامل سازمانفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
23نرگسشالچیان رابعمدیر کلمعاون گردشگری و توسعه1396/10/12سازمان اجتماعی فرهنگی فوق لیسانسجغرافیای انسانی - شهری و روستایی
24سعیدصیفیمدیر عاملمدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی1398/02/29حوزه معاونت مالی و پشتیبانیفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی
25بهتاشباقریانمدیر کلمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1397/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
26مریمعرب احمدىشهردار منطقهمدیر منطقه 111380/06/18حوزه شهردار منطقه 11فوق لیسانسمعـماری
27حسینمهدوی دامغانیمدیر عاملمدیرعامل سازمان فردوسها1396/10/06حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسالهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
28قربانعلیشیرازىمدیر کلمدیر کل امور شهرسازی1379/08/23اداره کل امور شهرسازیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
29وحیدمبین مقدممدیر عاملمدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری1398/01/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت اجرایی
30ابوالفضلکریمیانمدیر عاملمدیر عامل سازمان مدیریت پسماند1377/07/01حوزه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
31مهدیزارعی کلاتمدیر عاملمدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض1398/01/01حوزه معاونت شهرسازی و معماریفوق لیسانسجغرافیا-برنامه ریزی توریسم
32محمدمهدیاسدیمدیر عاملمدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت1397/03/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمهندسی برق - الکترونیک
33هداپیرویمدیر کلمدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی1396/09/12دفتر نوسازی و تحول سازمانیفوق لیسانسمدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
34جمالحسن بارانیمدیر کلمدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد1391/03/21دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکردفوق لیسانسامور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی
35امیراقتنائیمدیر کلمدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل1398/06/23اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملللیسانسعلوم اجتماعی- پژوهشگری
36عباسیوسف زادهمدیر عاملمدیرعامل سازمان زمین و مسکن1384/05/01حوزه معاونت مالی و پشتیبانیلیسانسعلوم اقتصادی
37سید محمدعنبریمدیر کلمعاون تأمین مالی1395/02/11سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک
38رضاخواجه نائینیمعاون شهردارمعاون مالی و پشتیبانی1396/07/17حوزه معاونت مالی و پشتیبانیفوق لیسانسعلوم اقتصادی
39سیدعلیحسین پورشهردار منطقهمدیر منطقه 61391/11/01حوزه شهردار منطقه 6دکتریجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
40احمدصالح آبادىمدیر کلمدیر کل امور مالی1376/11/25اداره کل امور مالیلیسانسحـسابداری
41حمیدصابریانمدیر کلمدیرکل حوزه اداری شورا1397/05/01اداره کل حوزه اداری شورالیسانسمهندسی برق - الکترونیک
42جواداعظم صادقیمدیر کلمدیر کل حقوقی1396/08/02اداره کل حقوقیفوق لیسانسحـقوق
43محمودبرهانیمدیر کلمدیرکل درآمدهای عمومی1378/05/12اداره کل درآمدهای عمومیفوق لیسانسمعـماری
44مسعود ایازمدیر کلمدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صد1378/01/15اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صدفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
45هادیعطارزاده طوسیمدیر عاملمدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک1386/09/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمهندسی عمران - راه وترابری
46علیباخردمدیر عاملمدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه1398/10/12حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی
47محمدرضاحسین نژاد دوینمعاون شهردارمعاون شهرسازی و معماری1392/08/26حوزه معاونت شهرسازی و معماریدکتریجـغرافیا
48محمد محسنمصحفیمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی1398/04/19حوزه جناب شهرداردکتریعلوم سـیاسی
49مهدیحاتمیمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی1396/11/30حوزه جناب شهردارلیسانسمهندسی برق - قدرت
50احمدحافظشهردار منطقهمدیر منطقه 101397/12/29حوزه شهردار منطقه 10لیسانسعـمران
51سید علی اکبرانتظاممدیر کلمدیرکل بهبود محیط زیست شهری1383/07/19اداره کل بهبود محیط زیست شهریلیسانسمهندسی کشاورزی
52میلادمرادنیاشهردار منطقهمدیر منطقه 51399/05/18حوزه شهردار منطقه 5فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
53سید کمال الدین شاهچراغیمدیر کلمدیر کل پشتیبانی1375/04/01اداره کل پشتیبانیفوق لیسانسمهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
54رضا دانای سیجمدیر کلمعاون توسعه مدیریت و منابع1396/09/20سازمان اجتماعی فرهنگی فوق لیسانستاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی
55خلیل الهکاظمی خیبری معاون شهردارمعاون عمران، حمل و نقل و ترافیک1374/11/23حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت صـنعـتی
56حسینفرهادیانشهردار منطقهمدیر منطقه 71383/07/05حوزه شهردار منطقه 7فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
57ساساننورین مقدممدیر کلمدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات شهری1378/08/28دفتر طرح ها و مطالعات شهریفوق لیسانسمعـماری
58جواداصغرى بقالانشهردار منطقهمدیر منطقه 91375/11/10حوزه شهردار منطقه 9فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
59جعفرعباس پورمدیر کلمدیر کل املاک و خزانه داری1397/10/12اداره کل املاک و خزانه داریفوق لیسانسمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
60مسعودظهوریان وحیدباغبانمدیر عاملمدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی1374/02/17حوزه معاونت خدمات شهریلیسانسبهداشت حرفه ای
61نریمان حسینعلیزاده سبزواریمدیر کلمعاون توسعه مدیریت و منابع1396/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسحـسابداری
62علیقناویزچیمدیر کلمدیرکل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی1392/10/01اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجراییفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی
63آیدامهربانمعاون شهردارمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1391/11/01حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیدکتریتخصصی معماری
64محمد جوادرجائیانمدیر عاملمدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات1394/06/02حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیلیسانسمهندسی کامپیوتر
65اشکانملکمدیر کلمدیرکل مطالعات طرح های زیربنایی1383/06/01اداره کل مطالعات طرح های زیربناییلیسانسمهندسی عمران
66جلالقربانی بافقیمدیر عاملمدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری1372/05/04حوزه مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربریفوق لیسانسمدیریت اجرایی
67سید مهدیحسینیمدیر کلمدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل1393/04/01اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملللیسانسکارشناسی حرفه ای روابط عمومی- رفتار اجتماعی
68احمدرضاسلامیمدیر عاملمدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز1378/08/02حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسمهندسی کشاورزی
69امیرجبارىمدیر کلمدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی1385/09/14اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلیلیسانسحـسابداری
70محمدهادیمحمدی مقدممدیر کلمعاون سرمایه گذاری و مشارکتها1384/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
71علیزینت بخششهردار منطقهمدیر منطقه 121389/12/26حوزه شهردار منطقه 12فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
72سعیدحسینقلی زاده مقدممدیر عاملمدیر عامل سازمان اتوبوسرانی1384/10/25سازمان اتوبوسرانیفوق لیسانسسیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی
73محمدیوسفپیرویمدیر کلمدیر کل بازرسی ورسیدگی به شکایات1388/11/01اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایاتلیسانسمهندسی شیمی-صنایع گاز
74کوروشباوندىشهردار منطقهمدیر منطقه 11374/02/17حوزه شهردار منطقه 1فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری