اطلاعات مدیران شهرداری مشهد
ردیفنامنام خانوادگیموقعیتعنوان پست اجراییتاریخ استخداممحل خدمتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیعملیات
1کوروشباوندىشهردار منطقهشهردار منطقه 11374/02/17حوزه شهردار منطقه 1فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
2قربانعلیشیرازىمدیر کلمدیر کل امور شهرسازی1379/08/23اداره کل امور شهرسازیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
3حسینمختاریمدیر کلمشاور اجرایی 1374/03/27حوزه معاونت خدمات شهریلیسانسزراعت واصـلاح نباتات
4رضا دانای سیجمدیر کلمعاون اداری و مالی1396/09/20معاونت اداری و مالیفوق لیسانستاریخ- تاریخ ایران دوره اسلامی
5داودهمتیان خیاطمدیر کلمدیر پروژه مراکز پزشکی1398/10/21مرکز پزشکیفوق لیسانسمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
6علیباخردمدیر عاملمدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه1398/10/12حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی
7جلالقربانی بافقیمدیر عاملمدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری1372/05/04حوزه مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربریفوق لیسانسمدیریت اجرایی
8علی اصغرنیشابوریمدیر کلمدیر کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیک1394/01/01اداره کل هماهنگی ونظارت بر حمل ونقل وترافیکفوق لیسانسالهیات و معارف اسـلامی
9ابوالفضلکریمیانمدیر عاملمدیر عامل سازمان مدیریت پسماند1377/07/01حوزه مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
10رضارحمانیمدیر کلمدیر کل منابع انسانی1387/05/18اداره کل منابع انسانیفوق لیسانسمدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
11محمدرضاکلائیشهردارشهردار1396/10/09حوزه جناب شهرداردکتریعلوم اقتصادی
12محمدرضاحسین نژاد دوینمعاون شهردارمعاون شهرسازی و معماری1392/08/26حوزه معاونت شهرسازی و معماریدکتریجـغرافیا
13کیانوشکیامرز بجنوردیمدیر عاملمدیرعامل شرکت قطار شهری1390/11/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکلیسانسمهندسی عمران-عمران
14رضاخواجه نائینیمعاون شهردارمعاون مالی و پشتیبانی1396/07/17حوزه معاونت مالی و پشتیبانیفوق لیسانسعلوم اقتصادی
15سعیدصیفیمدیر عاملمدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی1398/02/29حوزه معاونت مالی و پشتیبانیفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی
16احمدحافظشهردار منطقهشهردار منطقه 101397/12/29حوزه شهردار منطقه 10لیسانسعـمران
17حسینمهدوی دامغانیمدیر عاملمدیرعامل سازمان فردوسها1396/10/06حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسالهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
18محمودبرهانیمدیر کلمدیرکل درآمدهای عمومی1378/05/12اداره کل درآمدهای عمومیفوق لیسانسمعـماری
19امید رضا رحمانیان چاپشلو شهردار منطقهشهردار منطقه 31377/12/13حوزه شهردار منطقه 3فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
20نریمان حسینعلیزاده سبزواریمدیر کلمعاون توسعه مدیریت و منابع1396/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسحـسابداری
21حجتفرقانی طرقیشهردار منطقهشهردار منطقه 21385/05/01حوزه شهردار منطقه 2فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
22امیرجبارىمدیر کلمدیر کل امور مجامع و حسابرسی داخلی1385/09/14اداره کل امور مجامع و حسابرسی داخلیلیسانسحـسابداری
23سیدمحمودریحانیمدیر کلمدیر کل نظارت بر اجرای طرح های زیربنایی1369/12/21اداره کل نظارت بر اجرای طرح های زیربناییلیسانسمهندسی عمران
24علیقناویزچیمدیر کلمدیرکل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی1392/10/01اداره کل هماهنگی بین دستگاه های اجراییفوق لیسانسمدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی
25عباسیوسف زادهمدیر عاملمدیرعامل سازمان زمین و مسکن1384/05/01حوزه معاونت مالی و پشتیبانیلیسانسعلوم اقتصادی
26حسینعبداله زاده رافیشهردار منطقهشهردار منطقه 81379/07/24حوزه شهردار منطقه 8فوق لیسانسمدیریت دولتی
27مهدی یعقوبی معاون شهردارمعاون خدمات شهری1385/02/04حوزه معاونت خدمات شهریدکتریمهندسی کشاورزی
28سید علی اکبرانتظاممدیر کلمدیرکل بهبود محیط زیست شهری1383/07/19اداره کل بهبود محیط زیست شهریلیسانسمهندسی کشاورزی
29خلیل الهکاظمی خیبری معاون شهردارمعاون عمران، حمل و نقل و ترافیک1374/11/23حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمدیریت صـنعـتی
30عقیلقدرتیمدیر کلمعاون اجتماعی و مشارکتها1385/01/15معاونت اجتماعی و مشارکت ها لیسانسزبان وادبیات فارسی
31حسینفرهادیانشهردار منطقهشهردار منطقه 71383/07/05حوزه شهردار منطقه 7فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
32سید مصطفینعمتیمدیر عاملمدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری1396/07/12حوزه جناب شهردارلیسانسمهندسی عمران
33جعفرعباس پورمدیر کلمدیر کل املاک و خزانه داری1397/10/12اداره کل املاک و خزانه داریفوق لیسانسمهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری
34بهتاشباقریانمدیر کلمعاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی1397/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
35احمدمحبیمدیر عاملمدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی1385/08/01حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
36هداپیرویمدیر کلمدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی1396/09/12دفتر نوسازی و تحول سازمانیفوق لیسانسمدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
37مهدیحاتمیمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی1396/11/30حوزه جناب شهردارلیسانسمهندسی برق - قدرت
38جواداصغرى بقالانشهردار منطقهشهردار منطقه 91375/11/10حوزه شهردار منطقه 9فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
39حمیدصابریانمدیر کلمدیرکل حوزه اداری شورا1397/05/01اداره کل حوزه اداری شورافوق لیسانسمدیریت کسب و کار
40سعیدحسینقلی زاده مقدممدیر عاملمدیر عامل سازمان اتوبوسرانی1384/10/25سازمان اتوبوسرانیفوق لیسانسسیستم های انرژی-تکنولوژی انرژی
41اشکانملکمدیر کلمدیرکل دفتر مطالعات طرح های زیربنایی1383/06/01دفتر مطالعات طرح های زیربناییلیسانسمهندسی عمران
42سید مهدیحسینیمدیر کلمدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل1393/04/01اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملللیسانسکارشناسی حرفه ای روابط عمومی- رفتار اجتماعی
43مهدیزارعی کلاتمدیر عاملمدیرعامل شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض1398/01/01حوزه مدیرعامل شرکت هفت حوضفوق لیسانسجغرافیا-برنامه ریزی توریسم
44محمدیوسفپیرویمدیر کلمدیر کل بازرسی ورسیدگی به شکایات1388/11/01اداره کل بازرسی ورسیدگی به شکایاتفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
45مجتبیشاکری روشمدیر کلمدیرکل دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی1386/11/01دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردیفوق لیسانسمهـندسی صـنایع
46بهنامخیاطمدیر کلمدیر کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهری1389/09/01اداره کل نظارت برنگهداری وتعمیرات وبهره برداری تاسیسات وزیرساختهای شهریلیسانسمهندسی عمران
47سید محسنرهنمائی راه چمندیمدیر کلمدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری1398/01/01اداره کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهریفوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
48سید مرتضینعمتیمدیر کلمدیر کل حراست1397/09/03اداره کل حراستفوق دیپلمالهیات و معارف اسـلامی
49مسعودرضویمدیر عاملمدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی1386/04/01حوزه مدیرعامل سازمانفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
50آیدامهربانمعاون شهردارمعاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1391/11/01حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیدکتریتخصصی معماری
51سید مجتبیمنتظریمعاون شهردارمعاون شهردار و رییس سازمان اجتماعی و فرهنگی1396/11/01حوزه جناب شهردارفوق لیسانساندیشه سیاسی دراسلامی
52سیدعلیحسین پورشهردار منطقهشهردار منطقه 61391/11/01حوزه شهردار منطقه 6دکتریجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
53جمالحسن بارانیمدیر کلمدیرکل دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد1391/03/21دفتر برنامه، بودجه و ارزیابی عملکردفوق لیسانسامور فرهنگی - برنامه ریزی امور فرهنگی
54محمد جوادرجائیانمدیر عاملمدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات1394/06/02حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیلیسانسمهندسی کامپیوتر نرم افزار
55سید محمدعنبریمدیر کلمعاون تأمین مالی1395/02/11سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسمدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک
56حسننوریمدیر کلمعاون سلامت و تربیت بدنی1396/10/12معاونت سلامت و تربیت بدنیلیسانسمهندسی عمران
57مسعود ایازمدیر کلمدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صد1378/01/15اداره کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده صدفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
58احمدرضاسلامیمدیر عاملمدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز1378/08/02حوزه معاونت خدمات شهریفوق لیسانسمهندسی کشاورزی زراعت
59نرگسشالچیان رابعمدیر کلمعاون گردشگری و زیارت1396/10/12معاونت گردشگری و زیارتفوق لیسانسجغرافیای انسانی - شهری و روستایی
60ساساننورین مقدممدیر کلمدیرکل دفتر طرح ها و مطالعات شهری1378/08/28دفتر طرح ها و مطالعات شهریفوق لیسانسمعـماری
61سیدهادیفیاضیمدیر عاملمدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا1398/11/24حوزه جناب شهردارفوق لیسانسمهندسی برق - مخابرات
62مریمعرب احمدىشهردار منطقهشهردار منطقه 111380/06/18حوزه شهردار منطقه 11فوق لیسانسمعـماری
63مسعودظهوریان وحیدباغبانمدیر عاملمدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی1374/02/17حوزه معاونت خدمات شهریلیسانسبهداشت حرفه ای
64احمدصالح آبادىمدیر کلمدیر کل امور مالی1376/11/25اداره کل امور مالیلیسانسحـسابداری
65میلادمرادنیاشهردار منطقهشهردار منطقه 51399/05/18حوزه شهردار منطقه 5فوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
66امیرعزیزیمدیر کلمدیر کل حوزه شهردار1384/12/16اداره کل حوزه شهردارفوق لیسانسمهندسی کامپیوتر
67هادیعطارزاده طوسیمدیر عاملمدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک1378/01/15حوزه معاونت، عمران حمل و نقل و ترافیکفوق لیسانسمهندسی عمران - راه وترابری
68سید کمال الدین شاهچراغیمدیر کلمدیر کل پشتیبانی1375/04/01اداره کل پشتیبانیفوق لیسانسمهندسی عمران-مهندسی محیط زیست
69محمدهادیمحمدی مقدممدیر کلمعاون سرمایه گذاری و مشارکتها1384/01/01سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری ومشارکت های مردمیفوق لیسانسبرنامـه ریزی شـهری
70علیزینت بخششهردار منطقهشهردار منطقه 121389/12/26حوزه شهردار منطقه 12فوق لیسانسجغرافیا وبرنامه ریزی شـهری
71غلامرضاغلامی زه آبشهردار منطقهشهردار منطقه 41396/09/01حوزه شهردار منطقه 4فوق لیسانسعلوم اقتصادی