لطفا بعد ذخیره اطلاعات، فرم را به مرحله بعد ارسال کنید.

ثبت نام شما تنها زمانی مورد تایید می باشد که کد پیگیری درخواست ایجاد شود. همچنین به منظور مراجعات بعدی کدپیگری را در نزد خود نگه دارید.

درخواست شهروند
(حداکثر 50 مگابایت)
فایلهای مجاز
لطفا به منظور ارسال درخواست به کارشناس مربوطه بعد از انتخاب ملاقات با شهردار و یا معاون شهردار فرم درخواست را ثبت و سپس به مرحله بعد ارسال کنید.