پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
ردیفمحور سنجشپرسش
سطح رضایت
خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد
1شفافیت فرآیندینحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
2نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
3انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
4پاسخگویی و مسئولیت پذیرینحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
5امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمات
6به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
7راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواست ها
8تسلط بر فرآینددقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوبار کاری نباشد
9زمان فرآیندتعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
10تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"
11میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
12نظام مند بودن فرآیندنظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
13دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه
14ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و ...) به بخش های مختلف
15احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت
16کلیت فرآینداحساس رضایت از خدمت دریافت شده