ثبت نام در حال حاضر غیر فعال است. مهلت ثبت نام برای اعزام 1399/12/01 از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1399/10/10 می باشد.
پیگیری درخواست
سربازان نمونه