قوانین و مقررات ثبت نام

« تعهدنامه »

والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون

با توجه به ابلاغیه شماره 112/16/705/م/4/ن مورخ 20/11/89 ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اینجانب که جهت انجام خدمت سربازی در شهرداری مشهد متقاضی می باشم، در خصوص موارد مشروحه ذیل با علم و اطلاع از مفاد تعهد نامه نسبت به امضاء و تایید آن اقدام نمایم.

1- ضمن پذیرش و تعهد به رعایت کلیه ضوابط و مقررات مورد عمل در خصوص مشمولین خدمت وظیفه عمومی ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و مقررات و آیین نامه های مصوب شهرداری مشهد، متعهد و ملزم می گردم در طول خدمت سربازی از معافیت 4برادری- خدمت قبلی و دیگر موارد پیش بینی شده و نشده استفاده ننمایم و در این خصوص هیچ ادعایی ننمایم. ( هیچگونه کسر خدمتی پذیرفته نمی باشد.)

2- مدت انجام خدمت سربازی با احتساب مدت آموزشی 24 ماه کامل می باشد که می بایست تا پایان مدت خدمت در هرمحلی که مورد نیاز و صلاحدید شهرداری مشهد باشد انجام وظیفه نمایم.

3- در صورت عدم رضایت از نحوه عملکرد و یا ایجاد خسارت ناشی از سهل انگاری و یا عمد،ضمن اقدام (شهرداری مشهد)در خصوص پرداخت خسارت، جهت ادامه خدمت(ولغو امریه)به یگان مربوطه معرفی می شوم.

4- عقد هرگونه قرارداد کاری،پیمانکاری و مالی در مدت مأموریت خدمتی اینجانب در شهرداری مشهد ممنوع می باشد و ملزم به رعایت آن می باشم.

5- اصل رعایت احترام متقابل،حفظ شئونات اسلامی،آراستگی ظاهری(رعایت نظافت شخصی-اندازه موی سرو...)برابر حدود شئونات اسلامی و مقررات انضباطی می باشد که موظف به انجام صحیح و دقیق آن می باشم.

6- با اطلاع از اینکه جذب مشمول در شهرداری مشهد از بین افراد بومی و ساکن مشهد می باشد اینجانب هیچگونه ادعایی در خصوص تأمین اسکان و خوابگاه از شهرداری مشهد را نخواهم داشت.

7- با توجه به لزوم ارسال به موقع مدارک جهت پیگیری صدور کارت پایان خدمت متعهد می گردم در زمان مقررمدارک را به مدیریت منابع انسانی،پشتیبانی و رفاه تحویل نمایم در غیراینصورت عواقب ناشی از عدم ارائه به موقع و کامل مدارک به عهده فرد مشمول می باشد.

8- با توجه به دستورالعمل نیروی زمینی سپاه پاسداران(بند10 ماده6)شهرداری از جذب مشمولینی که در حین خدمت قصد دریافت معافیت کفالت،ادامه تحصیل و..... را دارند بدلیل مشکلات بعدی و هزینه های آموزش،بیمه و....معذور می باشد لذا متعهد می گردم در این موارد هیچگونه ادعایی نداشته باشم.

9- ساعات خدمت وظیفه طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوط به نیروهای مسلح برای سربازان وظیفه عمومی 24 ساعته می باشد و ساعات کاری با توجه به شرایط و صلاحدید مسئول مافوق تعیین خواهد شد.

10-تعهد مینمایم هیچ یک از بستگان سببی و نسبی ­­­­­­­­­اینجانب در شهرداری مشهد شاغل نمی باشند.

11- اخذ مدارک هیچگونه تعهدی برای شهرداری ایجاد نمی کند.

12- با امضاء ذیل، کلیه مندرجات در فرم تقاضا وتعهد و مدارک ارائه شده جهت جذب را تأیید و در صورتی که خلاف آن ثابت شود مسئولیت کامل آن از هر حیث متوجه اینجانب می باشد.


تکمیل فرم
پیگیری درخواست
سربازان نمونه