اطلاعات اشغال معبر

کد نوسازی : - - - - - -
شهروند گرامی اطلاعات پروانه بر اساس آخرین درخواست پروانه ای بوده که به مرحله اتمام رسیده است.
شهروند گرامی اطلاعات پایانکار بر اساس آخرین درخواست پایانکاری می باشد که به مرحله اتمام رسیده است.
شهروند گرامی اطلاعات کمیسیون ماده100 بر مبنای آخرین رای صادره تخلفات ساختمانی که به مرحله اتمام رسیده است می باشد.
شهروند گرامی اطلاعات عوارض صدور مجوزات ساختمانی بر مبنای محاسبات آخرین درخواست می باشد که به مرحله اتمام رسیده است .
شهروند گرامی اطلاعات نمای ساختمان بر مبنای تایید کمیته نما ی ساختمان می باشد.
شهروند گرامی اطلاعات بر مبنای اخطارثبت شده توسط واحد مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها می باشد.
شهروند گرامی اطلاعات عرصه بر مبنای آخرین درخواستی می باشد که به مرحله اتمام رسیده و یا آخرین ممیزی سال1385 می باشد.
شهروند گرامی در صورت ثبت شکایت بابت ملک انتخاب شده، اطلاعات پرونده های کمیسیون ماده 77 آن نمایش داده خواهد شد.
شهروند گرامی اطلاعات آتش نشانی بر مبنای ارسال پرونده از سامانه شهرسازی نمایش داده می شود.
شهروند گرامی اطلاعات نمایش داده شده فیشهای پرداختی اشغال معبر می باشدکه به تایید بانک رسیده است
تنها درخواست های شهروندی که از تاریخ 97.10.15 به بعد ارسال گردیده درسامانه قابل مشاهده می باشد.
No Cache
Gt: 2.4579599698385
Qt: 1.7116148471832